Sväté omše

PRVÁ FORMA EVANJELIZÁCIE JE OSOBNÉ SVEDECTVO

Jan Pavol IIČlovek našej prítomnosti verí viac svedkom než učiteľom, viac skúsenosti než náuke, viac životu a skutkom než teóriám. Svedectvo kresťanského života je prvou a nenahraditeľnou formou misií.

Prvá forma svedectva je život misionára, kresťanskej rodiny a kresťanského spoločenstva; táto forma dáva spoznať nový spôsob správania. Evanjeliové svedectvo, ktoré si svet najskôr všimne, je pozornosť voči človeku a láska k chudobným, malým a trpiacim.

Kresťan a kresťanské spoločenstvo sú hlboko zakorenené v živote národov, sú svedkami evanjelia, aj vernosťou k vlasti, k národu, vlastnej kultúre, vždy však v slobode, ktorú priniesol Kristus. Kresťanstvo je otvorené pre svetové bratstvo, pretože všetci ľudia sú synmi a dcérami toho istého Otca a súrodencami v Kristovi.

Každá cirkev je zo svojej prirodzenosti misionárska, prijala evanjelium a rozširuje ho ďalej. Hlásanie evanjelia skrze kresťanské spoločenstvo je účasťou na všeobecných misiách, a teda najzreteľnejším znamením zrelosti viery. Treba sa radikálne obrátiť v duchovnom postoji, stať sa misionárom. Pán nás stále volá, vyjsť z našej sebazaujatosti a podeliť sa s ostatnými s tým čo máme, počnúc tým najvzácnejším, vierou.


(por. Redemptoris missio - Ján Pavol II.)