Adopcia srdca "O projekte"

Pallotínska Adopcia srdca

Projekt Adopcia srdca vznikol ako reakcia na tragickú občiansku vojnu, ktorá zasiahla Rwandu v rokoch 1994 - 1996. Počas genocídy v priebehu sto dní zahynulo viac ako milión ľudí. Najviac trpeli osirotené deti, ktorým sa pallotínsky misionári rozhodli pomôcť prostredníctvom projekru Adopcia srdca. Časom k obetiam vojny skaličeným telesne aj duševne pribudli deti, ktoré strácajú rodičov následkom rôznych chorôb, predovšetkým AIDS, alebo žijú v extrémne biednych podmienkach. V súčasnosti projekt podporuje deti v Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach.

Chceš im pomôcť? Zapoj sa do pallotínskej Adopcie srdca!

Pallotínska Adopcia srdca - je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.

Pallotínska Adopcia srdca - je adresovaná všetkým ľuďom dobrej vôle. Do Adopcie srdca sa zapájajú jednotlivci, kolektívy, manželstvá, rodiny, farské spoločenstvá, rôzne komunity, firmy, organizácie, triedy a dokonca aj školy.

Pallotínska Adopcia srdca - je založená na tom, že "adoptívny rodič" zasiela na účet Adopcie srdca 16€ mesačne pre jedno dieťa (15€ pre dieťa a 1€ na administratívne náklady). Následne sekretariát odovzdá pallotínskym misionárom v danej krajine zodpovednú čiastku. Peniaze sú určené na zabezpečenie vzdelania pre dieťa a školské pomôcky, na nákup potravín a ošatenie. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky.

Pallotínska Adopcia srdca - to je pomoc tým deťom, ktoré zapoja do projektu misionári v spolupráci s miestnymi sociálnymi pracovníkmi. Ich úlohou je kontrolovať životné podmienky daného dieťaťa a to, či osoba, ktorá sa o dieťa stará, vykonáva svoje povinnosti zodpovedne - teda či ho posiela do školy, či obdržanú pomoc využíva v súlade s podmienkami projektu.

Pallotínska Adopcia srdca - podporuje deti do 18. roku života, alebo do 21. pokiaľ dieťa ešte chodí do školy.  "Adoptívna rodina" zo Slovenska si môže určiť pohlavie aj približný vek dieťaťa. Z pripravovaného zoznamu pre adopciu, ktorý robia misionári, sa snažíme - podľa možností - prideľovať deti podľa priania "adoptívnej rodiny". Pallotínska Adopcia srdca - nie je anonymná. Po registrácii zašle Misijný sekretariát adoptívnej rodine tlačivo Deklarácia, ktoré adoptívny rodič vyplní a zašle na adresu Misijného sekretariátu. Deklarácia zaväzuje k podpore dieťaťa na dobu neurčitú /minimálne 1 rok/ s možnosťou 3-mesačnej výpovede.  Zároveň deklarácia zaväzuje k zaslaniu depozitu v sume 48€ (môže byť poukázaný jednorazovo alebo v 3 splátkach po 16€). Depozit slúži na pokrytie 3 mesačnej výpovednej lehoty alebo v prípade prerušenia zasielania platieb. Depozit nie je súčasťou pravidelných mesačných platieb. Po úhrade depozitného príspevku je adoptívnemu rodičovi zaslaný formulár adoptívneho dieťaťa spolu s fotografiou.

Pallotínska Adopcia srdca - umožňuje kontakt s dieťaťom prostredníctvom listov. Listy zasielajú rodičia na sekretariát, ktorý v prípade potreby zabezpečí, vďaka dobrovoľníkom ich preklad (Rwanda, Kongo, Kamerun - francúzsky jazyk, India a Filipíny - anglický jazyk, Brazília - portugalský jazyk). Následne zabezpečí jeho doručenie dieťaťu. Vďaka listom má dieťa vedomie, že je milované, že sa oňho niekto stará a je niekto, komu na ňom záleží, kto naňho myslí a modlí sa zaňho. Na druhej strane, rodičia sú informovaní o živote dieťaťa a jeho školských výsledkoch. Neposielajte deťom sladkosti, hračky, oblečenie alebo iné materiálne veci. V prípade zaslania budú tieto darčeky odovzdané deťom na Ukrajine alebo na Slovensku. K listu však môžete pripojiť svoje fotografie, farebné pohľadnice alebo nálepky. Misijný sekretariát naďalej hľadá dobrovoľníkov na preklad listov v projekte Adopcia srdca (francúzsky a portugalský jazyk).

Pallotínska Adopcia srdca - odovzdáva každému dieťaťu rovnakú podporu. V prípade, že "adoptívna rodina" zašle na účet projektu väčšiu sumu, ako je tá určená pre jeho adoptívne dieťa, je táto vyššia suma zhromažďovaná na tzv. "všeobecnom konte". Prostriedky z tohto konta sú určené pre eti, ktoré nie sú zapojené do projektu. Ktokoľvek môže zaslať na účet Adopcie srdca prostriedky určené pre deti nezapojené do projektu.Tento milodar je potrebné označiť heslom "SRDCE".