Deň adopcie srdca

V Katolíckej cirkvi budeme v utorok 5. septembra po prvýkrát sláviť Deň adopcie srdca. Tento termín nebol vybraný náhodne, keďže naň pripadá liturgická spomienka na svätú Matku Teréziu z Kalkaty, ktorá je patrónkou tohto diela.

Táto iniciatíva vznikla spoločne vďaka spolupráci Misijného sekretariátu pallotínov, Hnutia Solidarity s chudobnými tretieho sveta „Maitri“ ako aj sestier pallotínok, ktorí po genocíde v Rwande začali v roku 1996 po prvýkrát podporovať africké siroty spôsobom adopcie na diaľku.

Misijný sekretariát Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Bratislave takouto formou podporuje viac ako 3000 detí v 8 krajinách (Rwanda, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Togo, Benin, Madagaskar, Filipíny, Brazília). V počiatočnej fáze projektu tisíce sirôt bolo zachránených od smrti hladom a časom vďaka podpore adoptívnych rodičov mohli začať chodiť do školy.

V súčasnosti sú do projektu zapojené predovšetkým deti z chudobných a mnohopočetných rodín. Cieľom projektu Adopcia srdca je predovšetkým zabezpečenie vzdelania, ktoré umožňuje deťom osamostatniť sa a stať sa sebestačnými. V roku 2016 sme oslávili 20. výročie vzniku projektu Adopcia srdca. Počas týchto rokov bola poskytnutá pomoc okolo 15 000 deťom.

Deň Adopcie srdca v Katolíckej Cirkvi slávime na Slovensku ako aj v misijných krajinách najmä formou vzájomnej modlitby za osoby spojené s projektom Adopcia srdca. Je to sviatok pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s projektom Adopcia srdca (dobrovoľným záväzkom pomáhať konkrétnemu dieťaťu, ktoré žije v chudobnom prostredí).

Tento deň je taktiež príležitosťou vyslať impulz k aktívnej účasti rodín a mládeže ako aj povzbudiť k zapojeniu sa do projektu. Deň Adopcie srdca nech spojí všetky rehoľné spoločenstvá a organizácie, ktoré sprostredkovávajú túto formu pomoci (nazývanú aj Adopcia na diaľku). (TK
 KBS)

Pozvánka na misijné stretnutie 14.07.2017 v Bratislave

Misijný sekretariát – pallotíni vás srdečne pozýva na stretnutie s dlhoročným rwandským misionárom pátrom Zbigniewom Pawlowským, rektorom svätyne v Kibehu, kde sa v 80-tych rokoch zjavovala Pann Mária a diecéznym kňazom Félixom Kayiranga, ktorý je zodpovedný za projekt Adopcia srdca vo farnosti Karenge v Rwande.

Kedy: 14. júla 2017 piatok
Kde: Bratislava – Karlova Ves
Kostol Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch
Pribišova ulica č. 49

Program:
19:00 svätá omša
Po svätej omši diskusia a možnosť osobného stretnutia s hosťami z Rwandy.

Bližšie informácie:
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Misijný sekretariát – pallotíni
Sološnická 20, 841 04 Bratislava
adopcia@pallotini.sk
tel.: 02/43191030, 0915 641 387

Pozyvame

MISIJNÉ STRETNUTIE S PALLOTÍNMI V BRATISLAVE

Pozývame v sobotu 24.6.2017 na misijné stretnutie. Akciu pripravuje Misijný sekretariát pre zainteresovaných misijnou tematikou a adoptívnych rodičov zapojených do projektu Adopcia srdca. Dopoludnie bude spojené s premietaním filmu „Adopcia srdca, Púť do Rwandy“ a následnou besedou s dlhoročným pallotínskym misionárom pátrom Stanislawom Filipkom SAC. Začiatok o 11.00 hod. v Bratislave – Karlova Ves, Kostol Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely, Pribišova ulica 49.
Bližšie informácie: Misijný sekretariát – pallotíni, Sološnická 20, 841 04 Bratislava, adopcia@pallotini.sk, tel.: 02 4319 1030, 0915 641387. Tešíme sa na Vás!

Pozývame

Gregoriánske sv. omše - Nezabúdajme na našich drahých zosnulých

BMNajkrajšou a najúčinnejšou formou pomoci je sv. omša obetovaná za zomrelých a duše v očistci. Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života". Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať. V súlade s tradíciou Cirkvi kňazi slúžia aj tzv. gregoriánske sv. omše (30 svätých omší slúžených bezprostredne za sebou na úmysel zomrelej osoby). Ich dejiny a názov siaha až do obdobia pápeža Gregora Veľkého.

 

Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby (sv. Ján Zlatoústy), pretože samé duše si nemôžu pomôcť. Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha" (KKC 1032).

 

Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila. Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala.

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Misijný sekretariát - pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,
tel.: 02/43 19 10 30 , 0692 086 335 0915 342 039,  0915 641 387, info@pallotini.sk