klerický patronát

klerický patronát

Milí dobrodinci,

pomaly sa blíži koniec ďalšieho roku našej spolupráce v projekte Klerický patronát. Dovoľte nám poďakovať za všetky Vaše modlitby, obety, povzbudenia a finančné dary, ktoré ste obetovali na tento projekt.

Už od roku 2010 podporujeme formačný dom našich spolubratov pallotínov na Filipínach. Formácia mladých klerikov je v misijných podmienkach nesmierne zložitá a dlhodobá záležitosť, o to viac si ceníme Vašu neustálu podporu tohto diela. Páter Sarjit, zodpovedný za formáciu klerikov v pallotínskom dome na ostrove Bacolod vo svojom  liste pripomenul, že ich dom by nemal byť  len "továrňou povolaní", ale "školou formácie apoštolov a misionárov Ježiša", tým viac si vážime Vašu podporu a modlitby na úmysel povolaní.

V tomto roku sú do formácie aktívne zapojení 5 kandidáti, ktorých vedú dvaja kňazi pallotíni z Indie. Páter Sarjit vyjadril vďaku za podporu ich misie, ktorá je podľa jeho vlastných slov „hlavným nástrojom rozvoja pallotínskeho diela na Filipínach“. Na záver dodal, že v adventnom čase bude slúžiť svätú omšu spolu s kandidátmi na kňazstvo na úmysel všetkých dobrodincov zo Slovenska.

Ešte raz nám dovoľte poďakovať za Vašu podporu Klerického patronátu a popriať Vám, nech betlehemské svetlo ožiari a naplní Vaše srdcia radosťou a láskou. Božie požehnanie nech sprevádza Vaše kroky počas ďalších dní Vášho života.

List od Johna Carla pre slovenských dobrodincov

Drahí dobrodinci,

 

najvrúcnejšie pozdravujem Vás aj Vašu rodinu. Ako sa máte? Dúfam, že sa cítite dobre. Zážitky z mojej letnej dovolenky sú pre mňa nezabudnuteľné z toho dôvo-du, že naši predstavení nám dopriali mesiac prázdnin, aby sme šli domov stráviť nejaký čas s našimi rodinami. Zároveň sa mi podarilo stretnúť sa s mojimi priateľmi.

Taktiež to bola príležitosť slúžiť vo farnosti asistovaním na každej sv. omši a pomáhať nášmu farskému kňazovi v jeho úrade. Najväčší zážitok z celej letnej dovolenky bol, keď som sa mohol zúčastniť stretnutia 13. ročníka Národného dňa mládeže, ktoré sa konalo v Roxas City v Capize (časť západného Nibayasa tu na Filipínach) a naučil som sa množstvo vecí. Zároveň som mal čas aj na seba, aby som si odpočinul a strávil čas s Pánom, hlavne pri rôznych aktivitách ako Taizé a pri adorácii Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Bol som iba jedným z 1 100 účastníkov prichádzajúcich z rôznych diecéz.

Týmto listom, drahí dobrodinci, Vás chcem informovať, že som
v 4. ročníku mojich štúdií a súčasne formácie v seminári. Ďakujem Vám za Vašu pokračujúcu podporu v mojej kňazskej formácii.

Boh žehnaj Vás aj Vašu rodinu.

Vyprosujem Vám milostiplné Vianočné sviatky

Váš brat John Carl

 


Zemetrasenie v Mexiku narušilo svätyňu, ktorú spravujú bratia pallotíni

Mexiko 25. septembra (TK KBS) V centre silného zemetrasenie, ktoré zasiahlo minulý týždeň (19. septembra) Mexiko, boli tiež kňazi Spoločnosti katolíckeho apoštolátu - pallotíni, ktorí napĺňajú svoju misiu v tejto krajine už devätnásť rokov. V juhovýchodnej časti štátu Mexika v Tenango del Aire spravujú svätyňu Božieho milosrdenstva, ktorá je po nedávnych otrasov vážne popraskaná na mnohých miestach.

„Na prvý pohľad je zrejmá v stenách svätyne puklina, ktorá sa navyše tiahne až k oblúku, ktorý je podporou kupoly," opísal stav svätyne predstavený komunity páter Bartolomej Palys SAC. Steny kostola sú nesmierne oslabené. Kostol bol postavený z kameňov okolo roku 1574 z iniciatívy Juan de Zumárraga, prvého arcibiskupa Mexika, ktorý bol aj svedkom zjavenia Panny Márie Guadalupskej.

Páter Bartolomej sa obáva ďalšieho silného zemetrasenia, ktoré by už svätyňa Božieho milosrdenstva nemusela vydržať. Zemetrasenie najviac poškodilo vitráž Milosrdného Ježiša nad vchodom do chrámu, ktorá sa úplne celá zničila. „Prišli sme aj o sochu bolestnej Matky Guadalupskej, ktorá vítala pútnikov pri vstupnej bráne do areálu Božieho milosrdenstva," dodáva pallotín.

„Okrem toho kaplnka svätého Matúša, ktorá pochádza zo 16 storočia je takmer v ruinách, preto ju uzatvárame aby do nej nikto nemohol vojsť. Obávame sa, že každú chvíľu sa tu zjaví nejaký úradník, ktorí nám celý objekt uzavrie, kým sa nepostaráme o opravu stien a klenby." V súčasnosti pallotíni napriek všetkým okolnostiam slúžia každodenné sväté omše vo svätyni.

Na záver páter Bartolomej hovorí, že „aj tak máme šťastie, pretože niekoľko starých kostolov v okolí sa zrútilo a iné museli kvôli vážnym škodám uzavrieť. Napriek smútku, ktorí je cítiť medzi ľuďmi sa začínajú všetci postupne združovať a pomáhať si v podobe poskytovania jedla či nevyhnutných potrieb."

Pallotíni v Mexiku ďakujú všetkým ľuďom za ich podporu, modlitbu a materiálnu pomoc. Zároveň prosia o spomienku na tých, ktorí sa stali obeťami týchto tragických udalostí. Informácie o situácii v Tenango del Aire môžete získať na Misijnom sekretariáte Spoločnosti katolíckeho apoštolátu - pallotínov v Bratislave, Sološnická 20, 841 04 Bratislava (www.pallotini.sk), informovala TK KBS Martina Holečková z Misijného sekretariátu Pallotínov. ( TK KBS, mho; ml )

 

Deň adopcie srdca

V Katolíckej cirkvi budeme v utorok 5. septembra po prvýkrát sláviť Deň adopcie srdca. Tento termín nebol vybraný náhodne, keďže naň pripadá liturgická spomienka na svätú Matku Teréziu z Kalkaty, ktorá je patrónkou tohto diela.

Táto iniciatíva vznikla spoločne vďaka spolupráci Misijného sekretariátu pallotínov, Hnutia Solidarity s chudobnými tretieho sveta „Maitri“ ako aj sestier pallotínok, ktorí po genocíde v Rwande začali v roku 1996 po prvýkrát podporovať africké siroty spôsobom adopcie na diaľku.

Misijný sekretariát Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Bratislave takouto formou podporuje viac ako 3000 detí v 8 krajinách (Rwanda, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Togo, Benin, Madagaskar, Filipíny, Brazília). V počiatočnej fáze projektu tisíce sirôt bolo zachránených od smrti hladom a časom vďaka podpore adoptívnych rodičov mohli začať chodiť do školy.

V súčasnosti sú do projektu zapojené predovšetkým deti z chudobných a mnohopočetných rodín. Cieľom projektu Adopcia srdca je predovšetkým zabezpečenie vzdelania, ktoré umožňuje deťom osamostatniť sa a stať sa sebestačnými. V roku 2016 sme oslávili 20. výročie vzniku projektu Adopcia srdca. Počas týchto rokov bola poskytnutá pomoc okolo 15 000 deťom.

Deň Adopcie srdca v Katolíckej Cirkvi slávime na Slovensku ako aj v misijných krajinách najmä formou vzájomnej modlitby za osoby spojené s projektom Adopcia srdca. Je to sviatok pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s projektom Adopcia srdca (dobrovoľným záväzkom pomáhať konkrétnemu dieťaťu, ktoré žije v chudobnom prostredí).

Tento deň je taktiež príležitosťou vyslať impulz k aktívnej účasti rodín a mládeže ako aj povzbudiť k zapojeniu sa do projektu. Deň Adopcie srdca nech spojí všetky rehoľné spoločenstvá a organizácie, ktoré sprostredkovávajú túto formu pomoci (nazývanú aj Adopcia na diaľku). (TK
 KBS)