Vaše 2 % z dane nám pomôžu v roku 2017 pokračovať v našej činnosti.

Gregoriánske sv. omše - Nezabúdajme na našich drahých zosnulých

BMNajkrajšou a najúčinnejšou formou pomoci je sv. omša obetovaná za zomrelých a duše v očistci. Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života". Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať. V súlade s tradíciou Cirkvi kňazi slúžia aj tzv. gregoriánske sv. omše (30 svätých omší slúžených bezprostredne za sebou na úmysel zomrelej osoby). Ich dejiny a názov siaha až do obdobia pápeža Gregora Veľkého.

 

Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby (sv. Ján Zlatoústy), pretože samé duše si nemôžu pomôcť. Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha" (KKC 1032).

 

Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila. Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala.

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Misijný sekretariát - pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,
tel.: 02/43 19 10 30 , 0692 086 335 0915 342 039,  0915 641 387, info@pallotini.sk

Misijná púť v roku Božieho milosrdenstva

LITURGICKÉ PREDMETY PRE RWANDU

Rwanda 

Milí dobrodinci, 

diecézny biskup z Rwandy sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc pri obstaraní liturgických predmetov Rwandapre jednotlivé farnosti v jeho diecéze. Nakoľko v jeho diecéze je nedostatočný počet farností, chcel by zriadiť aspoň 7 nových. Na prelome novembra a decembra 2016 cestujeme spolu s niekoľkými adoptívnymi rodičmi do Rwandy. Je to príležitosť, ako tieto predmety do Rwandy prepraviť. Otec biskup prosil o zaslanie rôznych liturgických predmetov ako:  kalich, cibórium, paténa, obetné misky, zvončeky, kadidlo, tácka s ampulkami, liturgické rúcha, štóly atď.

Budeme vďačný za akúkoľvek pomoc, ktorú by ste nám v tejto oblasti vedeli poskytnúť.
Bližšie informácie: info@pallotini.sk, tel.: 02 43 19 10 30